Hiporehabilitace

Jsme certifikovaným hiporehabilitačním střediskem

V Bonanze se naplno věnujeme i hiporehabilitaci a vlastníme certifikát Střediska doporučené hiporehabilitace. Na základě metodické návštěvy zástupců České hiporehabilitační společnosti jsme byli označeni jako "jedno z nejvýznamnějších a nejperspektivnějších hiporehabilitačních středisek v České republice".

Metodika

Níže přikládáme naši metodiku, ve které jsou podrobněji popsány parametry poskytování HPSP v sociálních službách.

Publikace Učíme se s koňmi

Níže přikládáme publikaci České hiporehabilitační společnosti o využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů.

Post-COVID programy

Pro osoby s Post-COVID syndromem a pro osoby ohrožené syndromem vyhoření (zdravotníky a pečovatele v sociálních službách, rodiče a neformální pečovatele, pedagogy) poskytujeme speciální programy připravené na základě metodiky vytvořené multidistiplinárním týmem České hiporehabilitační společnosti. Více informací o Post-COVID programu, do kterého jsou zapojena i další střediska doporučené hiporehabilitace, se dozvíte na stránkách ČHS v sekci Využití hiporehabilitace ke zmírnění dlouhodobých následků COVID-19.

Bonanza Vendolí, z. ú. poskytuje programy, které jsou určené pro osoby:

  • potýkajícími se s Post-COVID syndromem (po onemocnění covid-19),
  • potýkajícími se s důsledky období covid-19 (rodiny s dětmi, třídní kolektivy, dětské kolektivy, dospělé apod.)
  • ohrožené syndromem vyhoření (zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, rodiče a neformální pečovatele, pedagogy)

Programy jsou vedeny týmem odborníků profesně zaměřených na sociální práci, pedagogiku, psychologii, management a supervize.

V rámci programů jsou využíváni koně se specializací na hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (dále jen HPSP) a kontaktní terapii s certifikátem České hiporehabilitační společnosti.

Programy

1. Skupinová hiporehabilitace pro školní poradenská pracoviště a pedagogické týmy

Pedagogové se v období pandemie covid-19 učili vyučovat novými způsoby, metodami a technikami.

Po uvolnění opatření se potýkají s problémy, které se u dětí zasažených problematikou covid-19 objevují (např. nerovnoměrné znalosti dětí, velké výkyvy ve znalostech a dovednostech dětí, nestandardní projevy dětí plynoucí z prodělaného onemocnění covid-19, změny v rodinných vztazích a vazbách, psychická nevyrovnanost dětí, nervozita rodičů, uvolněná morálka a ztráta režimu dětí) a současně se potýkají s pocity vlastního přetížení, únavy, nesoustředěnosti, selhávání.

Pedagogické týmy mohou v rámci nabízeného programu prostřednictvím aktivit HPSP zrelaxovat, uvolnit se, vzájemně sdílet své aktuální starosti, hledat možnosti řešení pracovních postupů v přístupu k dětem i k procesu vzdělávání, obnovit pracovní vztahy a vazby a současně též získat náhled na vlastní prožívání náročného období.

Program je tematicky zaměřen vždy na individuální potřebu týmu, která je vyjednána v rámci objednávky programu. Ideální skupina je 3-10 osob.

Účastníci na koních v rámci programu nejezdí. Vyzkouší si s koňmi překonávat různorodé překážky a prostřednictvím prožitku řešit tematicky zaměřené úkoly. Díky této činnosti dochází také k rozvoji kompetencí v nonverbální komunikaci. Do programu jsou zahrnuty supervizní prvky.

Délka jedné hiporehabilitace je 3 hodiny.

Nedotovaná cena:
3 - 5 osob = 1 800,- Kč/tříhodinový program/osoba
5 -10 osob = 9 000,- Kč/tříhodinový program

 

2. Skupinová hiporehabilitace pro školní kolektivy dětí

Děti byly často v období pandemie covid-19 izolovány, bez kontaktů s vrstevníky, neměly možnost vytvářet a udržovat kvalitní mezilidské vztahy. Současně se dostatečně nerozvíjela jejich verbální komunikace, děti se staly ohroženými závislostí na sociálních sítích a byly ohroženy emoční nestabilitou. Vlivem izolace také klesala jejich přirozená imunita a tělesná zdatnost. V postcovidovém období se znovu snaží o začlenění do třídního kolektivu.

Program s využitím metody HPSP umožňuje prostřednictvím působení na děti v prostředí statku a v přírodě, s kontaktem s koněm, obnovit sociální kontakty, obnovit a rozvíjet komunikaci, sociální vazby a vztahy, relaxovat a vyrovnat se s důsledky, které jim covidové období přineslo. Pracuje též s tématem sociálního klimatu třídy.

Délka jedné skupinové hiporehabilitace je 3 hodiny.

Nedotovaná cena:
3 000,- Kč/tříhodinový program

 

3. Skupinová hiporehabilitace pro rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi byly často v období pandemie covid-19 velmi izolované, bez možnosti sociálních kontaktů. V důsledku izolace docházelo ke zhoršení vztahů v rodině, a to jak mezi dospělými členy rodiny, tak i mezi sourozenci a mezi dospělými a dětmi. Zvýšilo se riziko sociálního selhávání, rodiče hovoří o nezvládání výchovy dětí, o neschopnosti provázet děti distanční výukou, o neovládání svých emocí, o ztrátě denního režimu, o ztrátě či nemožnosti najít si zaměstnání a o ztrátě či omezení sociálních kontaktů.

HPSP umožňuje prostřednictvím působení na rodiny v prostředí statku a v přírodě, s kontaktem s koněm, obnovit sociální kontakty, narovnat sociální vazby a vztahy, zrelaxovat a vyrovnat se s důsledky, které jim covidové období přineslo.

HPSP při práci s rodinami je cílena na individuální potřeby rodiny. Může probíhat skupinově (2-3 rodiny společně), individuálně (1 rodina), či kombinovaně (1 rodina, kdy je dočasně zvlášť pracováno s dospělými členy rodiny a zvlášť s dětmi).

Délka jedné hiporehabilitace je 3 hodiny. Je možná jednorázová účast nebo docházka 1x měsíčně, příp. dle dohody.

Nedotovaná cena:
1 800,- Kč/tříhodinový program/osoba

 

4. Skupinová hiporehabilitace pro děti v nepříznivé sociální situaci

Období nouzového stavu a následujícího období lockdownu mělo neblahý vliv mj. i na děti. Byly často izolovány, bez kontaktů s vrstevníky, neměly možnost vytvářet a udržovat kvalitní mezilidské vztahy. Současně se dostatečně nerozvíjela jejich verbální komunikace, děti se staly ohroženými závislostí na sociálních sítích a byly ohroženy emoční nestabilitou. Vlivem izolace také klesala jejich přirozená imunita a tělesná zdatnost. U dětí v nepříznivé sociální situace se prohloubily jejich problémy s nenaplňováním jejich specifických potřeb.

Sociální práce vykonávaná ve spojení s metodou HPSP umožňuje prostřednictvím působení na děti v prostředí statku a v přírodě, s kontaktem s koněm, obnovit a rozvíjet sociální kontakty, komunikaci, sociální vazby a vztahy, relaxovat a vyrovnat se s důsledky, které jim covidové období přineslo, umožňuje efektivně snížit emoční nestabilitu a zvýšit tělesnou zdatnost dětí.

Délka jedné hiporehabilitace je 120 minut. Pro optimální efekt doporučujeme docházku min. 1x týdně po dobu 3 měsíců.

Tento program je poskytován v rámci sociální služby zdarma. Podmínkou je zjištění, že se dítě nachází v nepříznivé sociální situaci.

 

5. Skupinová hiporehabilitace pro týmy zdravotníků, sociálních pracovníků, neformální pečující

V období pandemie covid-19 se týmy zdravotníků, sociálních pracovníků i neformální pečující potýkaly s velkým pracovním přetížením, které mělo vliv jak na samotné pracovníky, tak na jejich rodinné i širší vztahy. Období přetížení měnilo jejich zvyky, režim dne, přátelské a rodinné vztahy byly narušovány pracovními povinnostmi. Zažívali pocity únavy, vyčerpání i selhávání. Nyní se situace vrací do obvyklého stavu, ale v pracovnících zůstávají i traumatické prožitky a snaží se, aby se jejich životní režim postupně vracel do normálu.

Program je tematicky zaměřen vždy na individuální potřebu týmu, která je vyjednána v rámci objednávky programu. Obecně je zaměřen na relaxaci, uvolnění a emoční sdílení. Účastníci na koních v rámci programu nejezdí. Ideální skupina je 3-10 osob.

Délka jedné hiporehabilitace je 3 hodiny.

Nedotovaná cena:
3 - 5 osob = 1 800,- Kč/tříhodinový program/osoba
5 -10 osob = 9 000,- Kč/tříhodinový program

 

6. Individuální hiporehabilitace pro dospělé klienty

V období pandemie covid-19 se mnozí dospělí potýkali s nestabilním životním obdobím, které mělo vliv jak na jejich psychické a fyzické zdraví. Období nestability měnilo jejich životní zvyky, režim dne, přátelské a rodinné vztahy byly narušovány různými situacemi a omezujícími nařízeními. Lidé často zažívali pocity chaosu, zmatečnosti, nesoustředěnosti, strachu, únavy, vyčerpání i selhávání. Nyní se situace vrací do obvyklého stavu, ale v lidech s horší adaptabilitou zůstávají negativní emoce, mívají psychické i fyzické potíže a obávají se budoucnosti.

Program je zaměřen na individuální potřebu klienta, která musí mít souvislost s problematikou covid-19 a která je vyjednána v rámci objednávky programu. Obecně je program zaměřen na relaxaci, uvolnění a získání emoční stability.

Délka jedné hiporehabilitace je 60 minut. Do programu je možné přijít jednorázově, pro optimální efekt doporučujeme docházku 1x za 14 dní po dobu 3 měsíců.

Nedotovaná cena:
1 600,- Kč/hod./osoba

csnlenfrdeplruuk