Kroužky

Kroužky s koňmi
O přátelství dětí s koňmi

V kroužcích Bonanzy Vendolí, z. ú. nejde pouze o ježdění, ale též o kontakt s koněm a rozvoj osobnosti dítěte ve všech oblastech – posilujeme jeho fyzickou, psychickou i emocionální stránku, a to za pomocí kontaktu s koněm a rozvíjení vztahu mezi dítětem a koněm. Tento způsob práce nabízí návrat ke kvalitám života, hodnotám, pravidlům a vztahům, které se ze života společnosti v poslední době mnohdy vytrácejí.

Všechny kroužky využívají metodu hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. K dispozici jsou certifikovaní koně a vyškolený personál.

 • vhodné pro děti od sedmi let
 • probíhají v rámci cyklů (podzimní, jarní) každý čtvrtek (mimo všech prázdnin a státních svátků)
 • kroužek probíhá 1x týdně
 • kroužky jsou dvouhodinové
Image

Druhy kroužků

Malý koňák
 • Vhodné pro děti od 7 do 10 let.
 • Není třeba žádné zkušenosti s koňmi.
 • Kroužek probíhá každý čtvrtek (mimo všech prázdnin a státních svátků) v čase 14:00 – 16:00 hodin.
 • Kapacita kroužku je 8 dětí.
Dítě a kůň v harmonii
 • Vhodné pro děti se základními znalostmi a dovednostmi v oblasti péče o koně a jezdectví.
 • Kroužek probíhá každý čtvrtek (mimo všech prázdnin a státních svátků) v čase 16:00 – 18:00 hodin.
 • Kapacita kroužku je 8 dětí.

Na statku (pro nejmenší)

Kroužek "Na statku" je určený dětem od 2,5 do 4 let věku za doprovodu rodičů.

Cílem kroužku je seznámení se s domácími zvířaty, prostředím statku a činnostmi na něm, to vše zábavnou formou pomocí výtvarných a pohybových aktivit individuálně sestavovaných na každé setkání. Děti při poznávání využívají všechny své smysly (zvířátko vidí, cítí, mohou si ho pohladit v jejich přirozeném prostředí).

Kroužek nadále nese prvky hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. Kontakt s koněm u dětí podporuje nejen fyzickou zdatnost, ale také sociální oblast a rozvíjí sebepoznání a posiluje osobnostní rysy (sebedůvěra, sebevědomí, myšlení, odhodlanost, trpělivost apod. ….). Konkrétně se aktivity u koní skládají z kontaktu s koněm, navázání vztahu ke koni, péče o koně (čištění) a svezení na koni.

Po celou dobu setkání rodič podporuje a povzbuzuje své dítě v jednotlivých aktivitách, pomáhá mu překonávat strach a zvládat obtížnější činnosti. Zároveň s dítětem prožívá nové atraktivní a zábavné chvíle, vytváří společné pozitivní zážitky a tím prohlubují svůj rodinný vztah.

Skupina o kapacitě max. 8 dětí dovoluje lektorům značný individuální přístup ke každému z nich.

Setkávat se budeme každé pondělí od 16:00 do 17:30.

Cena kroužku je 2100,- (10 setkání).

Termíny: 15. 4. – 17. 6. 2024 (termín je již naplněn) a 2. 9. 2024 – 4. 11. 2024

Bližší informace a přihlášky: Silvie Tomášková, DiS., , 730 163 007

Image

Hobby Horse anebo není kůň jako kůň

Kroužek „Hobby Horse aneb není kůň jako kůň“ je navazujícím na kroužek „Na statku“ a je určený dětem od 5 do 6 let věku již bez doprovodu rodičů.

V moderním sportu Hobby Horse děti překonávají překážky s pomůckou koně na tyči. Tím rozvíjí nejen fyzickou a pohybovou stránku, ale také myšlení, logické uvažování, prostorovou orientaci, paměť a pozornost.

Během 10 setkání jsou děti vedené k základům enviromentální výchovy a vztahu k přírodě a zvířatům. Mimo atraktivní sport Hobby Horse jsou zpravidla užívány i prvky hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi.

Na kroužek není potřeba vlastní Hobby Horse.

Kroužek je pro skupinu max. 8 dětí.

Setkávat se budeme každou středu od 15:00 do 16:30.

Cena kroužku je 1700 Kč (10 setkání).

Termíny: 17. 4. – 19. 6. 2024 a 4. 9. – 6. 11. 2024

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Veronika Šabrňáková, , 734 761 782

Image
Image

Cykly kroužků

Všechny kroužky probíhají v podzimním a jarním cyklu.

 • Jarní cyklus
  • První setkání cyklu 15. února 2024 – poslední setkání cyklu v červnu 2024.
 • Podzimní cyklus
  • První setkání cyklu 2. září 2024 – poslední setkání cyklu v listopadu 2024

Pro každý cyklus je plánováno 18 – 20 lekcí.

Informace o našich kroužcích

Kůň je z hlediska dítěte obrovské nádherné zvíře, které je pro něho symbolem síly, rychlosti a i odvahy. Chce se ho dotýkat a jezdit na něm. Aby to pro něj bylo bezpečné a beze strachu, musí se toho hodně naučit.

Celý program našich kroužků jsme sestavili z výběru toho nejlepšího ze všech metod výchovy a výcviku koní na etologickém základě, které jsme dosud poznali. Tyto poznatky jsme obohatili o své zkušenosti a pokusili se je zjednodušit pro chápání dítěte.
 
Při sestavování programu kroužků vycházíme z těchto předpokladů:

 • Kůň - sociálně žijící zvíře
Kůň jako sociálně žijící zvíře je schopen komunikovat s člověkem, ale je na člověku, aby se této řeči naučil.

 • Neverbální komunikace
Kůň komunikuje neverbálně a principy této komunikace jsou vlastní i člověku, jen si je běžně neuvědomuje.

 • Bez respektu není bezpečí
Kůň je velké zvíře. Je tedy nutné naučit se vzájemnému respektu, aby byl člověk v bezpečí.

 • Dát na výběr
Poskytujeme-li koni možnost „rozhodovat se“ jestli poslechne, jeho poslušnost je pak trvalejší a není potřeba omezujících pomůcek.

 • Vztah
K tomu, aby měl člověk koně pod kontrolou, musí si s ním vytvořit vztah.

 • Výchova, důvěra a důslednost
Vztah musí být postaven na principech výchovy, důvěry a důslednosti.
Učení se mezidruhové komunikaci umožňuje dětem vytvářet si nebo upevňovat žádoucí hodnotový systém.
 
Díky principům přirozené komunikace se děti naučí:
 • že k tomu, aby člověk mohl něco dostat, musí umět i dávat
 • že vytváření prospěšného vztahu s jiným jedincem stojí za námahu
 • že vztah musí být postaven na principech důvěry
Komunikace a aktivity s koněm rozvíjejí v dítěti zejména:
 • sebevědomí
 • samostatnost
 • zodpovědnost vůči sobě i ostatním
Práce s koněm může pomoci dětem pochopit a snáze přijmout požadavky dospělých, protože ony samy se stávají zodpovědnými za jiného tvora.
 
Naučí se:
 • že daná pravidla mají smysl a je třeba je dodržovat
 • že důslednost je nezbytná
Začlenění do skupiny dětí se společnými zájmy, ale i do koňského stáda v dětech podporuje:
 • schopnost spolupráce
 • schopnost navazovat a udržet si vztahy
 • schopnost respektu a tolerance
Při kontaktu s koněm je dítě nuceno soustředit se na jeden objekt – koně.
 • Cvičí tak svou schopnost soustředění pozornosti.
Prací s koněm ze země děti zlepšují:
 • svou schopnost empatie
 • pozorovací schopnosti
(bez rozvinutých pozorovacích schopností a silného vcítění se do emocionálního stavu koně, by nedokázaly správně rozkódovat všechny jemnosti jeho neverbálních projevů.)
 
Po fyzické stránce – díky specifické náročnosti práce s koněm ze země a jízdě na koni je rozvíjena:
 • koordinace pohybů celého těla
 • smysl pro rytmus
Naše kroužky jsou koncipovány pro děti z běžné populace bez specifikovaných nároků na fyzické nebo psychické schopnosti nebo zkušenosti s koňmi a do jejich skupin jsou někdy integrovány děti se specifickými potřebami v důsledku řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Přirozená komunikace s koňmi je specifický přístup ke koním, který se snaží o co nejpřirozenější způsob jejich výchovy, výcviku, ale i využívání. Její metody ve spojení s metodou hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi jsou založené na vzájemné důvěře a respektu mezi člověkem a koněm.

Učíme děti vnímat koně jako živé tvory se svými fyzickými i psychickými potřebami a ne jako cvičební náčiní, na které se nasadí sedlo a jede se.
Kroužky mají tři základní části:

Práce ze země
Při tzv. "práci ze země" si s koňmi hrajeme a učíme se nejen rozumět jejich řeči těla, ale i mluvit jejich "jazykem". Do této části patří i péče o koně jako třeba čištění nebo krmení, a péče o jeho prostředí, kde žije. Nejdůležitější je ale zvládnout základy tzv. "přirozené komunikace s koněm". Vše, co se při těchto činnostech naučíme, využijeme i při jízdě na koni.

Práce ze sedla
Jezdíme mnohdy na bezudidlových uzdečkách (bez udidla - železa v koňské hubě), proto je pro nás velmi důležité umět vyvážit důvěru s respektem. A to se nejlépe naučíme "prací ze země", která je velmi důležitou součástí celého kroužku. V jezdecké části kroužku se učíme zvládnout klidně a sebevědomě vést koně ve všech chodech a dokázat při tom uvolněně sedět v rovnováze a nerušit koně v pohybu - tzv. "splynout" s jeho pohybem. Nesměřujeme k žádnému druhu jezdeckého sportu, ale k tomu, aby si děti čas se "svým" koněm užily a zároveň se naučily respektovat jej jako živého tvora s vlastními potřebami. Ideálně pak mezi dítětem a koněm vzniká oboustranně prospěšné partnerství.

Teorie
Teorii dopředu neplánujeme, protože příroda a počasí nám tyto lekce zcela přirozeně v průběhu roku nabídnou. Pracujeme s dětmi, s ohledem na jejich věk a schopnosti, s odbornou literaturou o koních, pracovními listy a videi. V těchto lekcích se budeme „prokousávat" výběrem těch nejdůležitějších informací z oblasti etologie koní a jejich chovu a výcviku, bez kterých bychom své dovednosti při práci s koněm ze země i ze sedla těžko posunuli na vyšší úroveň. Skrze teoretické informace děti lépe porozumí etologii koní a naučí se vnímat šíři celé problematiky i její přesah do dalších oblastí života.
Přicházející dítě nemusí mít žádné zkušenosti s koňmi. Postupy při přirozené komunikaci jsou natolik odlišné od konvenčního zacházení s koňmi, se kterým se děti obvykle setkávají, že v počátečních lekcích se všichni bez ohledu na zkušenosti dostávají na stejnou úroveň a mírný rozdíl je patrný až ve schopnostech udržet rovnováhu ve vyšších chodech.

Vytváření nových návyků a způsobů myšlení je mnohem jednodušší než napravování těch nežádoucích.
Kroužky probíhají za každého počasí
Je nutné vybavit děti vhodným oblečením v letních měsících i zimním chladu. V případě velké nepřízně počasí pracujeme s dětmi v klubovně a věnujeme se teoretickým tématům o koních.

Oblečení 
 • Především je to oblečení vhodné pro aktuální počasí (za slunečného počasí pokrývku hlavy, při deštivém počasí gumáky a pláštěnku) a pevnou obuv.
 • Pro jízdu na koni je nutné oblečení s dlouhými rukávy i nohavicemi. To je v letním období nepříjemné, ale z bezpečnostních důvodů nezbytné. Do horkého počasí je vhodné pořídit tričko nebo košili s dlouhými rukávy z lehkého prodyšného materiálu a na nohy stačí tenké pružné tepláky. Jezdecké kalhoty jsou pohodlné, praktické a dost vydrží, ale nutné nejsou.
 • Do chladného počasí je vhodnější obléci si více tenčích vrstev než jednu tlustou bundu, ve které se dítě nebude moct pořádně hýbat. Ideální je funkční oblečení. V žádném případě nejsou vhodné šusťákové kalhoty, protože při jízdě kloužou. Berte prosím v úvahu i to, že když si dítě sedne na koně, kalhoty se vytáhnou - je tedy potřeba s tím počítat a zajistit dostatečně dlouhé kalhoty.
 • Jezdecké boty jsou nutné jen pro jízdu v sedle, což přichází v úvahu až v pokročilejších lekcích – zpočátku, kdy děti jezdí pouze na madlech, vystačíte s pevnou obuví.
Bezpečnostní vybavení
 • Pro jízdu na koni je nutné používat tříbodovou jezdeckou přilbu (možno zapůjčit u nás) a vhodné nosit ochrannou vestu nebo páteřní pás (není to sice nutné, ale toto vybavení zvyšuje bezpečnost). Obojí je ale dobré mít vlastní.
Provozní řád si můžete stáhnout zde:
Kůň je z hlediska dítěte obrovské nádherné zvíře, které je pro něho symbolem síly, rychlosti a i odvahy. Chce se ho dotýkat a jezdit na něm. Aby to pro něj bylo bezpečné a beze strachu, musí se toho hodně naučit.

Celý program našich kroužků jsme sestavili z výběru toho nejlepšího ze všech metod výchovy a výcviku koní na etologickém základě, které jsme dosud poznali. Tyto poznatky jsme obohatili o své zkušenosti a pokusili se je zjednodušit pro chápání dítěte.
 
Při sestavování programu kroužků vycházíme z těchto předpokladů:

 • Kůň - sociálně žijící zvíře
Kůň jako sociálně žijící zvíře je schopen komunikovat s člověkem, ale je na člověku, aby se této řeči naučil.

 • Neverbální komunikace
Kůň komunikuje neverbálně a principy této komunikace jsou vlastní i člověku, jen si je běžně neuvědomuje.

 • Bez respektu není bezpečí
Kůň je velké zvíře. Je tedy nutné naučit se vzájemnému respektu, aby byl člověk v bezpečí.

 • Dát na výběr
Poskytujeme-li koni možnost „rozhodovat se“ jestli poslechne, jeho poslušnost je pak trvalejší a není potřeba omezujících pomůcek.

 • Vztah
K tomu, aby měl člověk koně pod kontrolou, musí si s ním vytvořit vztah.

 • Výchova, důvěra a důslednost
Vztah musí být postaven na principech výchovy, důvěry a důslednosti.
Učení se mezidruhové komunikaci umožňuje dětem vytvářet si nebo upevňovat žádoucí hodnotový systém.
 
Díky principům přirozené komunikace se děti naučí:
 • že k tomu, aby člověk mohl něco dostat, musí umět i dávat
 • že vytváření prospěšného vztahu s jiným jedincem stojí za námahu
 • že vztah musí být postaven na principech důvěry
Komunikace a aktivity s koněm rozvíjejí v dítěti zejména:
 • sebevědomí
 • samostatnost
 • zodpovědnost vůči sobě i ostatním
Práce s koněm může pomoci dětem pochopit a snáze přijmout požadavky dospělých, protože ony samy se stávají zodpovědnými za jiného tvora.
 
Naučí se:
 • že daná pravidla mají smysl a je třeba je dodržovat
 • že důslednost je nezbytná
Začlenění do skupiny dětí se společnými zájmy, ale i do koňského stáda v dětech podporuje:
 • schopnost spolupráce
 • schopnost navazovat a udržet si vztahy
 • schopnost respektu a tolerance
Při kontaktu s koněm je dítě nuceno soustředit se na jeden objekt – koně.
 • Cvičí tak svou schopnost soustředění pozornosti.
Prací s koněm ze země děti zlepšují:
 • svou schopnost empatie
 • pozorovací schopnosti
(bez rozvinutých pozorovacích schopností a silného vcítění se do emocionálního stavu koně, by nedokázaly správně rozkódovat všechny jemnosti jeho neverbálních projevů.)
 
Po fyzické stránce – díky specifické náročnosti práce s koněm ze země a jízdě na koni je rozvíjena:
 • koordinace pohybů celého těla
 • smysl pro rytmus
Naše kroužky je koncipovány pro děti z běžné populace bez specifikovaných nároků na fyzické nebo psychické schopnosti nebo zkušenosti s koňmi a do jejich skupin jsou někdy integrovány děti se specifickými potřebami v důsledku řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Přirozená komunikace s koňmi je specifický přístup ke koním, který se snaží o co nejpřirozenější způsob jejich výchovy, výcviku, ale i využívání. Její metody ve spojení s metodou hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi jsou založené na vzájemné důvěře a respektu mezi člověkem a koněm.

Učíme děti vnímat koně jako živé tvory se svými fyzickými i psychickými potřebami a ne jako cvičební náčiní, na které se nasadí sedlo a jede se.
Kroužky mají tři základní části:

Práce ze země
Při tzv. "práci ze země" si s koňmi hrajeme a učíme se nejen rozumět jejich řeči těla, ale i mluvit jejich "jazykem". Do této části patří i péče o koně jako třeba čištění nebo krmení, a péče o jeho prostředí, kde žije. Nejdůležitější je ale zvládnout základy tzv. "přirozené komunikace s koněm". Vše, co se při těchto činnostech naučíme, využijeme i při jízdě na koni.

Práce ze sedla
Jezdíme mnohdy na bezudidlových uzdečkách (bez udidla - železa v koňské hubě), proto je pro nás velmi důležité umět vyvážit důvěru s respektem. A to se nejlépe naučíme "prací ze země", která je velmi důležitou součástí celého kroužku. V jezdecké části kroužku se učíme zvládnout klidně a sebevědomě vést koně ve všech chodech a dokázat při tom uvolněně sedět v rovnováze a nerušit koně v pohybu - tzv. "splynout" s jeho pohybem. Nesměřujeme k žádnému druhu jezdeckého sportu, ale k tomu, aby si děti čas se "svým" koněm užily a zároveň se naučily respektovat jej jako živého tvora s vlastními potřebami. Ideálně pak mezi dítětem a koněm vzniká oboustranně prospěšné partnerství.

Teorie
Teorii dopředu neplánujeme, protože příroda a počasí nám tyto lekce zcela přirozeně v průběhu roku nabídnou. Pracujeme s dětmi, s ohledem na jejich věk a schopnosti, s odbornou literaturou o koních, pracovními listy a videi. V těchto lekcích se budeme „prokousávat" výběrem těch nejdůležitějších informací z oblasti etologie koní a jejich chovu a výcviku, bez kterých bychom své dovednosti při práci s koněm ze země i ze sedla těžko posunuli na vyšší úroveň. Skrze teoretické informace děti lépe porozumí etologii koní a naučí se vnímat šíři celé problematiky i její přesah do dalších oblastí života.
Přicházející dítě nemusí mít žádné zkušenosti s koňmi. Postupy při přirozené komunikaci jsou natolik odlišné od konvenčního zacházení s koňmi, se kterým se děti obvykle setkávají, že v počátečních lekcích se všichni bez ohledu na zkušenosti dostávají na stejnou úroveň a mírný rozdíl je patrný až ve schopnostech udržet rovnováhu ve vyšších chodech.

Vytváření nových návyků a způsobů myšlení je mnohem jednodušší než napravování těch nežádoucích.
Kroužky probíhají za každého počasí
Je nutné vybavit děti vhodným oblečením v letních měsících i zimním chladu. V případě velké nepřízně počasí pracujeme s dětmi v klubovně a věnujeme se teoretickým tématům o koních.

Oblečení 
 • Především je to oblečení vhodné pro aktuální počasí (za slunečného počasí pokrývku hlavy, při deštivém počasí gumáky a pláštěnku) a pevnou obuv.
 • Pro jízdu na koni je nutné oblečení s dlouhými rukávy i nohavicemi. To je v letním období nepříjemné, ale z bezpečnostních důvodů nezbytné. Do horkého počasí je vhodné pořídit tričko nebo košili s dlouhými rukávy z lehkého prodyšného materiálu a na nohy stačí tenké pružné tepláky. Jezdecké kalhoty jsou pohodlné, praktické a dost vydrží, ale nutné nejsou.
 • Do chladného počasí je vhodnější obléci si více tenčích vrstev než jednu tlustou bundu, ve které se dítě nebude moct pořádně hýbat. Ideální je funkční oblečení. V žádném případě nejsou vhodné šusťákové kalhoty, protože při jízdě kloužou. Berte prosím v úvahu i to, že když si dítě sedne na koně, kalhoty se vytáhnou - je tedy potřeba s tím počítat a zajistit dostatečně dlouhé kalhoty.
 • Jezdecké boty jsou nutné jen pro jízdu v sedle, což přichází v úvahu až v pokročilejších lekcích – zpočátku, kdy děti jezdí pouze na madlech, vystačíte s pevnou obuví.
Bezpečnostní vybavení
 • Pro jízdu na koni je nutné používat tříbodovou jezdeckou přilbu (možno zapůjčit u nás) a vhodné nosit ochrannou vestu nebo páteřní pás (není to sice nutné, ale toto vybavení zvyšuje bezpečnost). Obojí je ale dobré mít vlastní.
Provozní řád si můžete stáhnout zde:

Ceny a způsoby platby

Cena pro podzimní i jarní cyklus je shodná a činí 5.000,- Kč za každý cyklus.

V případě Vaší potřeby Vám nabízíme možnost platby ve dvou splátkách pro každý cyklus:

Podzimní cyklus
První splátka
Druhá splátka
Kdy?
do 19. září 2024
do 21. listopadu 2023
Kolik?
3 000 Kč
2 000 Kč
Jarní cyklus
První splátka
Druhá splátka
Kdy?
do 14. února 2024
do 16. dubna 2024
Kolik?
3 000 Kč
2 000 Kč

Způsob platby

 • V hotovosti

Při první lekci Vašeho dítěte.

 • Převodem na účet

Číslo účtu: 107-9348310297/0100 (do poznámky k platbě prosím uveďte jméno a příjmení dítěte)

Před první lekcí Vašeho dítěte.

csnlenfrdeplruuk