Blog

Mentorská asistence

Metodický víkend pro mentory v rámci mentoringu učením

Ve dnech 15. a 16. 10. proběhl v prostorách statku ve Vendolí metodický víkend pro mentory zapojené do programu mentorské asistence pro 1. stupeň základních škol (mentoring učením).

Mentoři se sem sjeli především za účelem proškolení v metodice práce s dětmi a seznámení s chodem mentorské asistence a jejich podmínkami. Cílem víkendu bylo také bližší poznání s pracovníky mentorské asistence, se kterými se dobrovolníci budou po celou dobu práce setkávat, proškolení v BOZP a seznámení s možnými riziky a dilematy v mentorském vztahu.

Celý víkend byl programově nabitý. Sešli jsme se v sobotních odpoledních hodinách, kdy jsme náš pobyt zahájili seznamovací hrou pro zapamatování jmen všech účastníků.

Nově byla do programu zařazena i diskuze s PhDr. Erichem Stündlem a jeho synem na téma učení. Diskuze byla zaměřena především na otázku „Proč se učíme a co nám učení přináší?“.  Diskuze měla velmi pozitivní ohlas a přinesla mentorům nemalá uvědomění v oblasti učení. Večer téhož dne bylo v plánu přátelské povídání o průběhu mentoringu, požadavcích, které pracovníci na mentory mají a seznámení se situacemi, na které můžou mentoři během svého setkávání s dětmi narazit (např. nesympatie, střet očekávání a zájmů, nedůvěra, apod.)

Druhý den byla pro mentory připravena zážitková hra, v níž se vcítili do osudů dětí, které jsou limitované nějakou poruchou v oblasti učebního procesu, mentálního omezení a nepříznivé sociální situace. Následovalo představení sebereflektivních deníků, jenž si bude každý mentor v rámci práce s dětmi psát. V těchto denících jde o zjišťování posunů, jak u dětí, tak osobnostního posunu samotných dobrovolníků a zlepšování kvality práce s dětmi. 

Tímto všem zúčastněným děkujeme za jejich ochotu a elán do pomoci dětem. Doufáme, že si víkend všichni užili, přinesl dostatečné informace a těšíme se na další společně prožité chvíle. 

Bonanza je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby na území okresu Svitavy.
Je primárně financována z dotací MPSV a Pardubického kraje,
z grantů měst a obcí a ze sponzorských darů.

Zkuste si, co víte
o Bonanze a dejte nám zároveň zpětnou vazbu na naše činnosti.
csnlenfrdeplruuk